Список всех населенных пунктов Trbovlje в Югославия, которые в течение некоторого времени управлялись Германской империей.

Anže Ardro Armeško Arnovo selo Artiče Bizeljska vas Blanca Blatno Bojsno Borovak Boršt Boštanj Brege Brezina I Brežice Briše Cerina Cerklje ob Krki Cirnik Curnovec I Dedni vrh Dednja vas Dešno Dobeno Dobova Dobovec Dol pri Hrastniku Dole pri Litiji Dolenje Impolje Dolenje Radovlje Dolenji Leskovec Dolga Raka Dramlje Drenovec Drnovo Gazice Gmajna Gora Svetega Lovrenca Gorenja Lepa vas Gorenja vas Gorenje Orle Gorenje Radovlje Gorenje Skopice Gorica Gregovce Gržeča vas Hotemež Hrastje Hrastnik Hudo Brezje Impolca Izvir Jablana Jagnjenica Jurklošter Kamenica Kobile Kolovrat I Kompolje Konjšica Koprivnica Koritno Kotredež I Križ Križe Krška vas Krško Leskovec Leskovec pri Krškem Libna Loka pri Zidanem mostu Loke Loke Loče Lukovica Mala Dolina Medija Mihalovec Mostec Močilno Močvirje Mrzlava vas Mrčna sela NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN Nemška vas Njivice Okrogljice Pesje Pečice Piršenbreg Pišece Planina Pleterje Plešivec Polšnik Ponikve Poštena vas Prilipe Pristava Radeče Rajhenburg Raka Ravne Ravne Ravno Raztez Račica Raštanj Renke Rigonce Rovišče Ržišče Sava Sela I Senovo Sevnica Silovec Slopno Spodnja Sušica Spodnje Tepe Srednje Pijavško Stojanski vrh Stolovnik Stranje Studenec Sveti Jakob Sveti Jurij ob Turju Sveti Jurij pod Kumom Sveti Marko Sveti Peter pri Loki Sveti Primož Sveti Štefan Svibno Telče Toplice Trbovlje Trška gora Turje Velika Hubajnica Velika vas Veliki Kamen Veliki Podlog Veliki Trn Veliko Širje Veniše Videm ob Savi Vinji vrh Vitna vas Vrhje Vrhovo Vrhovska vas Zabukovje Zagorje ob Savi Zaloke Zavratec Završje Zdole Zgornja Pohanca Zgornje Počakovo Zgornje Tepe Zidani most Zverinjak Čatež Češnjice Čimerno Črešnjice Šemnik Šent Janž na Dolenjskem Šent Lambert Šmarje Šmarčna Žabek Žejno Žigarski vrh Žvarulje