Список всех населенных пунктов Celje в Югославия, которые в течение некоторого времени управлялись Германской империей.

Arja vas Babno Bele vode Berglez Boletina Bočna Braslovče Brezje Brezje Bukovžlak Celje Dekmanca Dobje pri Planini Dobležiče Dobrič Dobrna Dolga gora Donačka gora Dragomilo Dramlje Draža vas Drensko rebro Drešinja vas Družmirje Frankolovo Gaberke Golce Golič Golobinjek Gomilsko Gorenje Gorica Gotovlje Grajska vas Griže Grobelno Gubno Imeno Ješovec Kaplja Kaplja vas Kasaze Knez Kokarje Kozje Košnica Kristan vrh Krnica Kunšperk Laško Lažiše Lemberg Letuš Levec Liboje Ličenca Ljubečno Ljubija Ljubno ob Savinji Loka pri Žusmu Lokavec Loke Loke Lokove Loče Ločica Luterje Luče Male Braslovče Male Grahovše Mali Lipoglav Marija Gradec Marija Reka Migojnice Mlače Mozirje Mrzli Vrh Nova cerkev Nova vas Nova Štifta Okonina Okrog Olimje Orla vas Ostrožno Parižle Paška vas Petrovče Pečovnik Pilštanj Planina Planina pri Sevnici Planinska vas Plesnik Pletovarje Plešivec Pobrež Podgorje Podsreda Podvolovljek Podčetrtek Polje ob Sotli Polzela Ponikva Prekopa Prelasko Pristava Radmirje Rajnkovec Rakitovec Ratanska vas Razgor Rečica Rečica ob Paki Rečica ob Savinji Rimske Toplice Rogatec Rogaška Slatina Sedlarjevo Skomarje Sladka gora Slovenske Konjice Solčava Sopote Spodnja Hudinja Spodnja Kostrivnica Spodnje Grušovje Spodnje Grušovlje Spodnje Laže Spodnje Sečovo Spodnje Stranje Spodnje Tinsko Spodnji Dolič Spodnji Gabernik Stopnik Stranice Straže Strmec Sveta Ema Sveta Jedert Sveta Kunigunda Sveta Marjeta Sveta Radegunda Sveti Anton Sveti Duh Sveti Florijan pri Rogatcu Sveti Florijan pri Šoštanju Sveti Jernej Sveti Jeronim Sveti Jošt na Kozjaku Sveti Jurij ob Taboru Sveti Jurij pri Celju Sveti Krištof Sveti Križ Sveti Lenart Sveti Lenart nad Laškim Sveti Lovrenc pri Preboldu Sveti Lovrenc pri Prožinu Sveti Pavel pri Preboldu Sveti Peter pod Svetimi gorami Sveti Peter v Savinjski dolini Sveti Primož I Sveti Rupert Sveti Rupert Sveti Vid Sveti Vid pri Grobelnem Sveti Štefan Svetina Teharje Tekačevo Tepanje I Tešova Tolsti vrh Topolščica Tremerje Trlično Trnava Trnov hrib Velenje Velika Pirešica Velike Grahovše Veliki Lipoglav Virštanj Vitanje Višnja vas Vodenovo Vodruš Vojnik Vransko Vrbje Vrenska gorca Zagaj Zalog Založe Zavodnje Zgornja Hudinja Zgornja Kostrivnica Zgornja Ponikva Zgornje Gorče Zgornje Grušovlje Zgornje Laže Zgornje Roje Zgornje Stranje Zgornje Tinsko Zgornji Gabernik Zibika Zreče Čeplje Črešnjice Šent Andraž pri Velenju Šent Ilj pri Velenju Šent Janž Šent Janž na Vinski gori Škale Škofja vas Šmarje pri Jelšah Šmarjeta Šmartno ob Dreti Šmartno ob Paki Šmartno v Rožni dolini Šmiklavž Šmohor Šoštanj Štangrob Štore Žalec Žiče Žlabor Žusem